Регистрация

Данни за достъп
Лични данни
Адрес на доставка
Данни за фактуриране
Други
Абонамент

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА ИНДЕКС ООД


ИНДЕКС ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Република България, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Христо Белчев No 2

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ИНДЕКС ООД, от една страна и всяко лице (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което ползва интернет страниците на ИНДЕКС ООД и/или услугите, предоставяни чрез тях.

Във връзка с ползването на доброволно предоставяната от потреби­те­ли­те лична инфор­мация, ИНДЕКС ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни.


1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

ИНДЕКС ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги:

- достъп до информация и бази данни през интернет,

- регистрация и избор на абонаментен план, абонамент за периодични изда­ния от Русия, Европа и Америка публикуване на съобщения и рекламни каре­та, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

ИНДЕКС ООД предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

- УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без спе­ци­ал­но уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като ИНДЕКС ООД се задължава да пуб­ли­кува промените на своята страница на адрес: www.index2000.bg

ИНДЕКС ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел послед­ния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

При използване УСЛУГИТЕ на ИНДЕКС ООД потребителят се задължава да спаз­ва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от зако­но­дателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ИНДЕКС ООД С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН СЪМ" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СПОРА­ЗУМЕНИЕ, ПРИЕМА ГО И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГО СПАЗВА.


2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ИНДЕКС ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доста­вени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на админи­стра­тора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до уеб-ба­зи­рано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури ця­ло­то необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до интернет мрежата. ИНДЕКС ООД пре­дос­тавя единствено УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или тех­нически проблеми, възпрепятстващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ компютърно оборудване.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на ИНДЕКС ООД ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

а) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си и пред­став­ля­ва­на­та организация при съгласуване със съответното отговорно лице при попълване на реги­стра­цион­ната форма с наименованието ЛИЧНИ ДАННИ, ДАННИ ЗА ФАКТУРА, МОЯТ ПРОФИЛ и/или ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА;

б) да внася при нужда промени в своя профил в частите МОЯТ ПРОФИЛ и/или ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА с оглед на тяхната вярност, точност, актуал­ност и изчерпателност.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ИНДЕКС ООД има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия адрес и да му откаже по¬нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.


4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ИНДЕКС ООД е регистрирана като администратор на лични данни и събира и обработва личните данни предоставени и от клиентите й спо­ред условията постановени от Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г.. личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки, за доставяне на информация под формата на Бази данни и информационни бюлетини и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Част от личните данни (Име, Адрес, Телефон, E-maill) могат да бъдат предоставени на куриерска фирма и/или Български пощи ЕАД с цел доставяне на поръчките до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Личните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица освен споменатите по-горе или използвани за цели, различни от гореопи­са­ни­те. Личните данни на всеки клиент са пазят една година като те могат да бъдат изтрити от нашата база данни по всяко време при желание от страна на клиента.

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на ИНДЕКС ООД при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ,

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ, се съхраняват, обра­ботват и използват от ИНДЕКС ООД за целите на поддръжка на опреде­лени функционалности на УСЛУГАТА.

ИНДЕКС ООД изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ИНДЕКС ООД си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за раз­кри­ва­не идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всич­ки УСЛУГИ на ИНДЕКС ООД, след като извърши про­цеса на регистрация и заплащане при избор на платен достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полу­чените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ИНДЕКС ООД за вся­ко неото­ри­зирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ („Изход") в края на всяка сесия.

В случай на загубване (забравяне) на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ и/или ПАРОЛАТА, ИНДЕКС ООД ще генерира автоматично нови на посочената от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.

ИНДЕКС ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспаз­ване на разпоредбите на настоящата точка.


6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мне­ния, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на ИНДЕКС ООД за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е неза­конно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискре­ди­ти­ращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или непри­ем­ливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на деца по какъвто и да е начин ;

в) се представя за друго лице или група от хора, както и по друг начин да заблуждава относ­но принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произхода на СЪДЪРЖАНИЕ, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за кое­то няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отно­ше­ния (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на спора­зу­ме­ния за неразгласяване);

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друт начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друто право на собственост на която и да е страна;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдър­жа­щи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е Друг начин, който влияе отрицателно върху възмож­ността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с УСЛУГИТЕ, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоред­би­те на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или между­на­родни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други ПОТРЕБИТЕЛИ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведомява за забелязани от него грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на УСЛУГИТЕ, чрез изпращане на електронно съобщение на adres& web@index2000.bg


7. ДРУГИ

ИНДЕКС ООД има право да променя технологията, дизайна и концепцията на предо­ста­вяните УСЛУГИ без предварително известяване.

ИНДЕКС ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съоб­ще­ния, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в УСЛОВИЯТА и начините за използване на сегаш­ни­те УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на ИНДЕКС ООД, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

ИНДЕКС ООД си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ако последното не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни услуги.

ИНДЕКС ООД си запазва правото да изтрие материал или информация, ако не отговаря на УЛОВИЯТА по настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Предвид международния характер на мрежата интернет и това че ИНДЕКС ООД е свързан с тази мрежа, ИНДЕКС ООД не гарантира, че потокът информация към и от ИНДЕКС ООД няма да бъде следен и записван от трети страни.

Моля, ако сте съгласен(а) с изброените условия за използване на услугите на ИНДЕКС ООД отбележете „Съгласен съм".

Приемам